Демонстрационни стрелби

ДЕМОНСТРАЦИОННИ СТРЕЛБИ

Съгласно програмата на "Хемус 2018" на 01 юни 2018,на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово“от 10.30 часа ще бъдатпроведени демонстрационни стрелби. Стрелбите се организират от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“.На стрелбитемогат да участват български и чуждестранни изложители на Хемус, за да покажат действието на своите продукти.

Стрелбите се посещават от представители на Министерство на отбраната на РБ България, както и от официалните делегации, които проявяват интерес. Участниците в стрелбите също могат да поканят свои гости.

Регистрация за участие, можете да направите с Формуляр 2А: Hemus2018-Form 2A и приложение към Формуляр 2А: Hemus2018-Form 2A_annex

Допълнителна информация, относно организацията на стрелбите можете да получите от:

Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“
полковник, доцент Борислав Генов, д-р - 02 9221850, 0882 110007, b.genov@di.mod.bg

Информация за
Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП)

ЦАТИП е структура на пряко подчинение на Министъра на отбраната. Методическото ръководство на дейността по изпитванията на въоръжения и боеприпаси се осъществява от Института по отбрана. Полигонът е единствен на територията на Република България с възможности за проверка на бойната ефективност и гарантиране безопасната експлоатация на въоръжението и боеприпасите в Българската армия, новоразработваните такива и специалната продукция на фирмите от военно промишления комплекс на страната.

Централният артилерийски технически изпитателен полигон е създаден с постановление на Министерския съвет през 1970 година. Размерите му позволяват проверка на бойната ефективност на въоръжението и боеприпасите при пределни разстояния на стрелбата, и са както следва:

• дължина по директрисата на стрелбата: 28 километра;
• широчина:
• в началния участък - 2,5 километра;
• в крайния участък - 3,5 километра;
• обща площ на територията: 95,632 кв. км;
• изградени сгради и съоръжения - 138 броя;
• специализирани изпитателни площадки - 7 броя;
• оградна мрежа - 112 км;
• пътна мрежа - 124 км.

ЦАТИП изпълнява следните основни задачи:

• Извършва лабораторни изпитвания на барути и взривни вещества (в това число физико-химически анализ на същите); на взриватели, запалки и др. елементи на изстрелите, за определяне наличието на изменението на експлоатационните им характеристики при изтичане на гаранционния срок и сроковете на експлоатация, с цел определяне възможността за продължаване срока на експлоатация на същите;

• Извършва контролни полигонни изпитвания на стрелкови, артилерийски, зенитни, противотанкови, авиационни, морски и инженерни бойни припаси и ракетни комплекси за близко действие, намиращи се в експлоатация или постъпващи на въоръжение във въоръжените сили на Република България;

• Изготвя заключение за качеството и годността на новоразработени и произведени въоръжения и бойни припаси, възможностите за бойно използване и съхранение на същите, и прави предложение за тяхната по-нататъшна реализация;

• Участва в изложения на въоръжение и бойна техника, и организира демонстративни стрелби със същите.

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ